موقعیت های استخدامی

TPA از نيروي كار متخصص و فرهيخته جهت همكاري دعوت بعمل مي آورد.
شرايط استثنايي ما، از جمله دوره هاي آموزشي با استانداردهاي جهاني، محيط كار گرم و دوستانه، دامنه كسب و كار و... موقعيتي خارق العاده براي رشد دوطرفه به وجود آورده است. بهره وري از مديران ارشد و روساي چند مليتي و نيز چند زبانه بودن اين مجموعه، آنرا به محيط كاري چالش برانگيز و مملو از موقعيت هاي منحصر به فرد براي كاركنانش خود تبديل كرده است.
براي مشاهده صفحه ما در لينكد اين
موقعيت هاي استخدامي كنوني در شركت TPA به شرح زير مي باشد.